ikok's picture
10285
posts

จัด Icon บน Desktop

kok-desktop.jpg

เราสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของ icon บน desktop ให้ตรงกับความต้องการของเราได้ โดยมีวิธีการดังนี้

คลิ๊กขวาบนที่ว่างในหน้า Desktop ของเรา

show-view-options.png
เลือก Show View Option
ถ้ายังไม่เคยปรับอะไรมาก่อนเลย เราจะได้หน้าต่างประมาณด้านล่างนี้ครับ

view-default.jpg

เริ่มปรับแต่งในส่วนต่่าง ๆ กัน

Icon Size :

ปรับขนาดของ icon บน desktop เราครับ

icon-size-big-1.jpg
Icon size : 48 x 48

icon-size-small-1.jpg
Icon size : 32 x 32

Grid Space :

ขนาดช่องไฟของ icon แต่ละแถว

gridspace-full-2.jpg

girdsapce-adjusted.jpg

Text size :

ขนาดของตัวหนังสือ (ชื่อ Icon) เลือกปรับเอาที่อ่านแล้วสบายตาที่สุดนะครับ =)

icon-font-size.jpg
Label Position

เลือกตำแหน่งของชื่อไฟล์ / แฟ้ม

name-right.jpg
เอาชื่อไว้ทางขวาของ icon

name-bottom.jpg
เอาชื่อไว้ด้านล่าง icon

Show items info :

แสดงรายละเอียดของไฟล์ เช่น ขนาดกว้าง x ยาวของไฟล์ภาพ หรือพื้นที่ ๆ เหลืออยู่บน HD หรือจำนวนไฟล์ในแฟ้ม .. เป็นต้น

show-icon-info.jpg

Show icon preview :

แสดง / ยกเลิก icon preview

show-icon-nopreview.jpg

แบบไม่แสดง preview ไฟล์จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของ OS

show-con-preview.jpg

แสดง icon preview สังเกตดูว่าตัว icon เป็นรูปเนื้อหาของไฟล์นั้น ๆ เองแล้ว

Arrange By :

การจัดเรียง icon ตามลำดับ ตามที่เราเลือก ซึ่งถ้าเราไม่เลือกตรงนี้ไว้ icon บน desktop ของเราจะอยู่กันกระจัดกระจายไม่เป็นหลักแหล่ง ทำให้ยากต่อการค้นหา (ในบางกรณีเค้าสามารถซ้อนกันได้) ดังรูป

arrange-no.jpg

ตัวเลือกสำหรับการ Arrange มีดังนี้

arrange-by.jpg

  • None : ไม่มีการจัดไฟล์
  • Snap to Grid : นอกจากจะจัดแล้ว ยังบังคับให้ไฟล์เรียงตัวกันตามช่องไฟที่เรากำหนดเอาไว้ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย (ควรจะเลือกตรงนี้เอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัด desktop นะครับ)
  • Name : เรียงลำดับตามตัวอักษร
  • Date Modified : เรียงลำดับตามวันที่มีการแก้ไข
  • Date Created : เรียงลำดับตามวันที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้น
  • Size : เรียงตามขนาด
  • Kind : จัดกลุ่มตามประเภทของไฟล์ เช่น ไฟล์ภาพ, แฟ้ม, ไฟล์ word
  • Label : จัดเรียงตามสีที่เราเลือก Label ไว้ให้กับไฟล์

ตัวอย่างของการ Arrange By Name + Snap to Grid การจัดไฟล์เรียงลำดับตามชื่อ และเรียงตาม Grid เว้นช่องไฟไว้เท่า ๆ กัน

arrange-by-name.jpg