Smart Playlist : การใช้งาน Smart Playlist บน iTunes

ikok's picture
10285
posts

Smart Playlist : เป็นการสร้าง Playlist ใหม่ขึ้นมาจากเงื่อนไขที่เรากำหนดเอาไว้ จะกำหนดเงื่อนไขเดียว หรือหลายเงื่อนไขซ้อนกันก็ได้ และส่วนใหญ่แล้วเราสามารถ update แบบอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ผ่านไปได้ ถ้าเกิดมีเพลงที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มขึ้น หรือลดลง =)

การสร้าง Smart Playlist

1.บน iTunes ไปที่เมนูบาร์ เลือก File / New Smart Playlist หรือว่ากด Option+Command+N

smart-plylst-01.jpg

2.จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เราตั้งเงื่อนไขสำหรับ Smart Playlist ใหม่นี้

smart-plylst-02.jpg

ให้กำหนดเงื่อนไขที่เราต้องการลงไป จากนั้นกด OK (ดูรายละเอียดการสร้างเงื่อนไขจากหัวข้อด้านล่างต่อไปประกอบ)

3.หลังจากกด OK แล้ว จะมี Smart Playlist ใหม่แสดงขึ้นมาในรายการทางด้านซ้ายมือ ตรงนี้ให้เรากำหนดชื่อของ Smart Playlist นี้เป็นอันจบกระบวนการครับ

smart-plylst-13.jpg

อธิบายการสร้างเงื่อนไขสำหรับ Smart Playlist

Match the following rule : จะเป็นการกำหนดให้ผลลัพท์ที่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเท่านั้น โดยทั่วไป ถ้าเราสร้างเงื่อนไขแค่ชั้นเดียว จะมีตัวเลือกเป็นแบบนี้

smart-plylst-11.jpg

แต่ถ้าเรามีเงื่อนไขมากกว่า 1 อัน จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับ

smart-plylst-06-1.jpg

ซึ่งเราสามารถคลิ๊กเลือกเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ได้

smart-plylst-07.jpg

 • All : คือผลลัพท์ที่ได้จะเข้าเงื่อนไขทุกข้อ หรือว่าทั้งหมดที่เราสร้างเอาไว้เท่านั้น (ยิ่งมีเงื่อนไขซ้อนกันเยอะ ผลลัพท์ที่ได้ก็จะยิ่งน้อยลงครับ)
 • Any : ผลลัพท์ที่ได้ จะเข้าเงื่อนไขไม่ทุกข้อก็ได้ (ยิ่งมีเงื่อนไขซ้อนกันหลาย ๆ อัน ผลที่ได้จะมากขึ้นเรื่อย ๆ )

note : ถ้าเราไม่เลือก Match the following rule นี้ ผลลัพท์ที่ได้จะไปอ้างอิงจากหัวข้อ Litmit to แทนครับ (ดูหัวเกี่ยวกับ Limit to ด้านล่างประกอบ)

เกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไข

smart-plylst-02-2.jpg

1.จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขแรก ที่จะตั้งจากส่วนประกอบของไฟล์ที่เราต้องการครับ เมื่อคลิ๊กเข้าไป จะเป็นส่วนประกอบของไฟล์นั้น ๆ ดู หัวข้อต่าง ๆ ที่สามารถเลือกได้จาก List view ประกอบความเข้าใจตรงนี้นะครับ

2.เป็นเงื่อนไขย่อยที่เมื่อกดเข้าไปจะมีให้เลือกเพิ่มเติม
smart-plylst-03.jpg

 • contains : คือประกอบด้วย เช่น กำหนดชื่อศิลปินที่มีคำว่า John อยู่ในชื่อ เราจะได้ John lennon, John Mayer หรือว่า John อื่น ๆ อีก
 • does not contain : ไม่ประกอบด้วย เช่น กำหนดให้ไม่มีเพลงของศิลปินชื่อว่า john อยู่ในชื่อ
 • is : เป็น (คืำการกำหนดชื่อเฉพาะลงไป ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จะมีคำ ๆ นี้เท่านั้น)
 • is not : ไม่เป็น (คือการกำหนดชื่อสำหรับยกเว้นโดยเฉพาะ)
 • starts with : เริ่มด้วยคำว่า...
 • ends with : ลงท้ายด้วยคำว่า...

        3.เป็นคำเฉพาะที่เรากรอกลงไป เช่น ถ้าผมต้องการสร้าง Smart Playlist ใหม่เฉพาะของศิลปินที่ผมต้องการ ผมก็กรอกชื่อศิลปินลงไปตรงนี้ครับ

        4.ถ้าเราต้องการมากกว่า 1 เงื่อนไข เราสามารถกดปุ่ม + เพื่อซ้อนเงื่อนไขเข้าไปอีกได้ และในทางกลับกัน ถ้ามีมากกว่า 1 เงื่อนไขแล้วต้องการเอาออก ให้กดเครื่องหาย - ครับ

ห้วข้อ Limit to

Limit to : เป็นการจำกัดผลลัพท์ที่ได้บนเงื่อนไขประกอบย่อย ๆ อีกชั้นนึงครับ

smart-plylst-08-1.jpg

อธิบาย
เราสามารถกำหนดตัวเลขเข้าไปได้ตรงส่วนนี้ครับ ว่าจะให้เป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะมีหน่วยตามหัวข้อด้านล่างนี้ครับ

1.เป็นหน่วยของจำนวนที่เรากำหนด เมื่อเลือกตัวนี้จะมีตัวเลือกย่อย ๆ ขึ้นมาอีก
smart-plylst-09.jpg

 • minutes : หน่วยเป็นนาที
 • hours : หน่วยเป็นชั่วโมง
 • MB : หน่วยของขนาดไฟล์เป็น MegaByte
 • GB : หน่วยของขนาดไฟล์เป็น GigaByte
 • items : จำนวนเพลง

เอาไว้กำหนดเช่นว่า ต้องการให้ผลลัพท์ของเพลงที่ได้รวมกันขนาดไม่เกิน 700 MB เพื่อสามารถ burn ลงแผ่น CD ได้ ทำนองนี้ก็ได้นะครับ =)

2.seleted by : เป็นการกำหนดขอบเขตการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพท์ครับ เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว จะมีตัวเลือกขึ้นมาอีกดังนี้

smart-plylst-10.jpg

 • random : การเลือกแบบสุ่มไม่เฉพาะเจาะจง
 • album : เลือกจากอัลบั้ม (ตามลำดับตัวอักษร - แต่เท่าที่ผมลองคือมีผลลัพท์ไม่เรียงตามอักษรครับ ไม่รู้ทำไม)
 • artist : เลือกจากชื่อศิลปินแบบเรียงตามตัวอักษร
 • genre : เลือกจากแนวเพลง เรียงตามตัวอักษรเหมือนกัน
 • name : เลือกจาก media ทั้งหมด เรียงตามตัวอักษร
 • highest rating : เลือกจากเรทติ้งสูงที่สุดก่อน
 • lowest rating : เลือกจากเรทติ้งต่ำที่สุดก่อน
 • most recently played : เลือกจาก media ทั้งหมดที่เราเพิ่งเล่นเมื่อเร็ว ๆ นี้
 • least recently played : เลือกจาก media ทั้งหมดที่เราไม่ค่อยได้เล่นเมื่อเร็ว ๆ นี้
 • most often played : เลือกจาก media ที่เราเล่นบ่อยที่สุด
 • least often play : เลือกจาก media ที่เราเล่นน้อยที่สุด
 • most recently added : เลือกจาก media ที่เราเพิ่งเพิ่มเข้า iTunes ล่าสุด
 • least recently added : เลือกจาก media ที่เราเอาเข้า iTunes แบบนานที่สุด (เก่าที่สุด)

หัวข้อ Match only checked items และ Live updating

smart-plylst-12.jpg

 • Match only checked items : เลือกให้จำกัดผลลัพท์เฉพาะเพลงหรือ media ใน iTunes ที่เราติ๊กถูกเอาไว้ตรงชื่อเท่านั้น
 • Live updating : เป็นการเลือกให้ update Smart Playlist นี้แบบอัตโนมัติในกรณีที่ถ้าเกิดต่อไปมีเพลง หรือ media อื่น ๆ ที่เข้าเงื่อนไข ก็จะเอามาอยู่ในผลลัพท์ให้ด้วยเลย โดยที่เราไม่ต้องสร้าง Smart Playlist ใหม่ครับ