iTunes Basic : หลักการทำงานเบื้องต้นระหว่าง iTunes กับ iPod/iPhone ครับ [vid]

Video อธิบายการทำงานร่วมกันระหว่าง iTunes กับ iPod/iPhone ในภาพรวมเบื้องต้น เป็น video ที่อธิบายสิ่งที่ผมเคยเขียนภาพรวมเป็น how to เอาไว้แล้ว โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ ที่พูดถึงในเรื่องต่อไปนี้ครับ

  • หลักการ sync iPod/iPhone กับ iTunes โดยทั่วไปกับเครื่อง Mac ของตัวเอง
  • หลักการ sync iPod/iPhone กับ iTunes โดยทั่วไปกับเครื่อง Mac ของบุคคลอื่น